Sunday, May 24, 2015

Tiger Stripe Monkey Frog, Phyllomedusa hypochondrialis


via Instagram http://ift.tt/1GxjfY6